มีข้อมูล--ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก สินค้า

ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกของไทย จะเป็นข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเก็บ เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการไทย โดยผู้ที่สนใจสามารถค้นหารายชื่อบริษัทรวมถึงเบอร์ติดต่อเพื่อติดต่อไปยังผู้ประกอบการได้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://dataapi.moc.go.th/importers-exporters
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:36 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 25, 2020, 10:25 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายเดือน (Monthly) หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์