You are here:: เกี่ยวกับโครงการ ระบบจรวดนำส่ง
 
 
ukash |ukash satın alma |

เกษตรกรรมในโบลิเวีย (Bolivian Agriculture):ความสมดุลย์ระหว่างการอยู่รอดกับการรุกรานพื้นที่ป่า

เกาะ3

เกษตรกรรมในโบลิเวีย (Bolivian Agriculture):ความสมดุลย์ระหว่างการอยู่รอดกับการรุกรานพื้นที่ป่า
ระบบ Multispectral รายละเอียดภาพ 15 เมตร

แสดงพื้นที่เกษตรกรรมใหม่ ที่เกิดขึ้นบริเวณเขตพื้นที่ป่าแล้งเขตร้อน (Tropical Dry Forest) โดยการพัฒนาเพิ่มพื้นที่การเกษตรของประเทศโบลิเวีย ในโครงการ “Tierras Baja project” ในภาพจะเห็น การแบ่งพื้นที่การเกษตร เป็นหน่วยย่อยๆ รูปทรงสี่เหลี่ยม พื้นที่สีอ่อนเป็นพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองเพื่อการส่งออก ส่วนที่เป็นพื้นที่แถบสีเข้ม บริเวณขอบจะเป็นแนวของพืชที่ปลูกป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน