You are here:: เกี่ยวกับโครงการ ระบบดาวเทียม
 
 
ukash |ukash satın alma |

พื้นที่เกษตรกรรมในเท็กซัส : การบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้ง

พื้นที่เกษตรกรรมในเท็กซัส

พื้นที่เกษตรกรรมในเท็กซัส : การบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้ง
ระบบ Multispectral รายละเอียดภาพ 15 เมตร

การทำพื้นที่การเกษตรสมัยใหม่ที่มีปริมาณน้ำจำกัด มีการใช้เทคโนโลยีการให้น้ำสมัยใหม่ที่เรียกว่า Central Pivot Irrigation หรือการให้น้ำระบบวงกลม (circle irrigation) ติดตั้งอุปกรณ์การให้น้ำหรือสปริงเกอร์ (Sprinkler) ซึ่งจะก่อให้เกิดลักษณะของแปลงที่เป็นวงกลม ช่วยให้น้ำแก่ต้นพืชในแปลงปลูก อย่างทั่วถึงควบคุมได้ ทำให้ลดการสูญเสียน้ำมากกว่าระบบการให้น้ำแบบอื่น