You are here:: เกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดดาวเทียม
 
 
ukash |ukash satın alma |

ระบบควบคุมและรับสัญญาณ

ระบบควบคุมและรับสัญญาณ

สทอภ.มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม อยู่ที่อำเภอลาดกระบัง และ มีสถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


--------------------------------------------------------------------------------


สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส ศรีราชา :

ชื่อภาษาไทย : สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส ศรีราชา
ชื่อภาษาอังกฤษ : THEOS Ground Control Station

 

สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส ศรีราชา 


เป็นสถานีใหม่ที่ติดตั้งระบบควบคุมดาวเทียมธีออส (Control Ground Segment : CGS) มีภาระกิจหลัก คือ การติดตามดาวเทียมธีออสในตำแหน่งที่ถูกต้อง, การตรวจจับสถานะภาพการทำงานของระบบต่างๆ ของดาวเทียมธีออส เพื่อเช็คสภาพให้ดาวเทียมพร้อมที่จะสามารถทำงานตามฟังก์ชันที่ต้องการได้ หรือ หากมีปัญหาในระบบย่อยใดๆ ก็สามารถที่จะส่งคำสั่งเพื่อการแก้ไขได้ทันที รวมทั้งเป็นศูนย์รวมรับข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เพื่อทำการแปลงเป็นคำสั่งและส่งให้ดาวเทียมธีออสต่อไป

ระบบย่อยภายในระบบควบคุมดาวเทียม ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ :

Satellite Control Center - SCC มีหน้าที่ :
Monitor สถานภาพการทำงานของดาวเทียม ติดต่อกับดาวเทียมในช่วงแต่ละวันที่ดาวเทียมโครจรผ่านสถานี
เตรียมคำสั่งเพื่อสั่งให้ดาวเทียมทำงานตามที่ต้องการ
ส่งคำสั่งที่เตรียม และ รับข้อมูล HKTM เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานะภาพการทำงานของดาวเทียม
Flight Dynamic System - FDS มีหน้าที่ :
ใช้ข้อมูลทาง GPS เพื่อคำนวณหาวงโครจร และตำแหน่งของดาวเทียมธีออสที่แม่นยำ เพื่อส่งต่อให้กับส่วนการทำงานอื่นๆ เช่น ส่วนการจานดาวเทียมเพื่อการ Tracking
ตรวจสอบและคำนวณตำแหน่งเพื่อการปรับแก้วงโครจรของดาวเทียมให้ถูกต้อง
Mission Planning Center - MPC มีหน้าที่ :
รวบรวมข้อมูลความต้องการภาพถ่ายของผู้ใช้ในแต่ละวันทั้งหมด เพื่อนำไปคำนวณเป็นแผนการถ่ายภาพสำหรับดาวเทียม
คำนวณลำดับการถ่ายภาพที่เหมาะสม เพื่อใช้งานดาวเทียมได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
S-band Station มีหน้าที่ :
รับสัญญาณและส่งสัญญาณ เพื่อการติดต่อกับดาวเทียม ในช่วง Visibility
เป็นเสมือน Gate way ระหว่างสถานีควบคุมภาคพื้นดินกับดาวเทียมธีออส

จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ X-Band ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร 

 

จานส่งสัญญาณดาวเทียมระบบ S-Band ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เมตร 


Links :
ภาพ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
ภาพ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550
ภาพ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2550
ภาพ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา วันพุธที่ 17 มกราคม 2550
ภาพ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา วันพุธที่ 10 มกราคม 2550
ภาพ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2550
ภาพ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549


--------------------------------------------------------------------------------


สถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง :

เป็นส่วนของการรับสัญญานภาพที่ส่งมาจากดาวเทียมธีออสตามที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินได้สั่งขึ้นไป เมื่อได้ภาพแล้วนำมาผ่านกระบวนการปรับแก้ไขภาพ และ เพิ่มมูลค่าของภาพถ่ายดาวเทียมก่อนส่งต่อไปยังผู้ใช้ภาพต่อไป


สถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง
ภาพนี้ถ่ายจากสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ จะเห็นจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาดต่างๆ กัน จำนวน 5 จาน 

 

ระบบรับสัญญาณ ประมวลผล และผลิตภาพถ่ายดาวเทียมธีออส
ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง 


Links :
ภาพสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2544
แผนที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง