You are here:: เกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดดาวเทียม
 
 
ukash |ukash satın alma |

นครวัด (Angkor Wat) : มรดกโลกแห่งแรกของประเทศกัมพูชา

นครวัด

นครวัด (Angkor Wat) : มรดกโลกแห่งแรกของประเทศกัมพูชา
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 2 เมตร

เป็นเทวสถานที่ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งราชอาณาจักรขะแมร์ เพื่อเป็นศาสนสถานประจำนครของพระองค์ บูชาแด่พระนารายณ์ แต่ต่อมาในสมัย ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เปลี่ยนให้เป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายมหายาน และได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกในชื่อ “เมืองพระนคร” เมื่อปี พ.ศ. 2535